KÜPSISTE EESKIRI

Mis on küpsis?

Sarnaselt paljudele teistele kasutab ka Dolores ’’küpsisteks’’ kutsutavaid tekstifaile, mille eesmärk on aidata meil lehte arendada ja tagada parim kasutajakogemus. Küpsis (cookie) on väiksemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale, mis seejärel salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised ise kasutaja seadmest informatsiooni ei loe ega levita seda ka internetiavarustes.

Millised küpsiseid meie kasutame?

Veebilehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda kasutajale isikupärast kasutuskogemust ja mugavamat lehel navigeerimist. Selle veebilehe külastamise tulemusel võib teie veebilehitseja salvestada küpsiseid järgmistest kategooriates:

Veebisaidi põhieesmärkide täitmiseks vajalikud küpsised

Need küpsised on hädavajalikud selleks, et tagada kasutajale ligipääs sellel veebisaidil pakutavatele kliendile suunatud teenustele ja mõningate omaduste kasutamiseks, näiteks ligipääs turvalistele aladele. Ilma nende küpsisteta ei oleks võimalikud sellised soovitud teenused nagu makseviisid, turvaline sisselogimine kontole ja teised boonused, mis kaasnevad kliendikonto omamisega. Need küpsised on olulised ka selle jaoks, et kliendini jõuaks asukohapõhine informatsioon toodetest, tarneinfost jms.

Funktsionaalsuse ja toimivuse küpsised

Need küpsised toetavad meie veebilehe toimivust ja funktsionaalsust, kuid ei ole ilmtingimata lehe toimimiseks hädavajalikud. Nende küpsiste abil tuvastab veebileht kasutaja ning peab (soovi korral) meeles kliendi sisselogimise andmed, võimaldab teatud ajaperioodiks talletada ostukorvi lisatud tooted jne.

Analüütika

Dolores OÜ kasutab laialt levinud Google analüütikatarkvara ja mõõdab selle abil veebilehe külastatavust ja kaardistab käitumismustreid. Saadud andmed aitavad meil paremini mõista külastajate käitumist veebipoes ning annab meile võimaluse pakkuda kasutajale parimaid tehnilisi lahendusi. Neid küpsiseid kasutatakse vaid statistika kogumise eesmärgil ja üksikkülastajaid nende abil ei tuvastata.

Kolmandad osapooled / reklaam ja sotsiaalmeedia

Dolores OÜ veebilehel kasutatakse mitmeid usaldusväärseid kolmandate osapoolte küpsiseid. See võimaldab kasutajal jagada lehti sotsiaalvõrgustikes ning kuvada personaliseeritud ja asjakohast reklaami. Nõnda võimaldavad need küpsiseid kuvada reklaame näiteks erinevatel Google’i ja Google’i partnerettevõtete platvormidel. Nende küpsiste kasutamine ei hõlma isikuandmete käsitlemist. 

Kuidas küpsiste kasutamist piirata või kustutada?

Enamasti on võimalik veebilehtisejat seadistada nõnda, et küpsiste kasutamine piiratakse või lõpetatakse. Kõik tänapäevased veebilehistejad võimaldavad küpsistega seonduvate seadete optimeerimist. Küll aga tasub meeles pidada, et veebisaidi põhieesmärkide täitmiseks vajalike küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada kasutajakogemust ja/või teenusevalikuid, mida veebipoes pakume. Rohkem informatsiooni küpsiste ja nende kasutamise piiramise kohta leiab veebileht www.youronlinechoices.com.

 

Isikuandmete töötlemine ja Interneti-turundus

1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Dolores OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehel, e-posti vahendusel, sotsiaal meedia kanalite kaudu.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;
3.1.6. Arvelduskonto number;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat
3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5 aastat
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Interneti-turundus (uudiskiri ja sooduspakkumised)
Veebipood saadab uudiskirja ostja e-posti aadressile või
sooduspakkumisi ainult siis, kui ostja on asjakohast väljendanud soovi sisestades saidile oma e-posti aadressi, ja kinnitas ka oma soovi, pannes vormi täitmisel vastav märk. Ostja saab igal ajal loobuda sooduspakkumiste ja infolehtede saamisest, teavitades meid sellest
e-posti teel aadressilt, kuhu uudiskiri telliti, või järgides juhiseid meilisõnumis.
Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on veebipoe suhtes pretensioone, siis peaks neist teatama
e-postile dolores@dolores.ee või helistades +372 644 2440.
Kui ostja ja veebipood ei suuda vaidlust kokkuleppel lahendada, siis ostja saab pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.
Tarbijavaidluste komisjon on pädev lahendama ostja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile ja/või Paysera LT-le (paysera.com). Tarne ja transpordi teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Itella Estonia OÜ-le (Smartpost), Eesti Post AS-le (Omniva).
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil dolores@dolores.ee
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.dolres.ee

 

VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED

Tingimused

Veebipoe Dolores.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Dolores (registrikood 10377778), asukohaga Tuukri 17, Tallinn, Eesti.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo.
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

1. Üldiste müügitingimuste kehtivus
1.1. Üldised müügitingimused kehtivad Veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Veebipoe vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Veebipoe vahelisi suhteid Veebipoe tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.
1.4. Veebipood jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.dolores.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Veebipood ja Klient soovivad kaubelda Veebipoe kodulehekülje www.dolores.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Veebipoe koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Veebipoe hinnakiri
2.1. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes. Hinnale lisandub kättetoimetamise tasu.
2.2. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.
2.3. Veebipood jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
2.4 Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi
3.2. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule “Lisa korvi.”
3.3. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.4. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada.
3.5. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Veebipoe Klientidele.
3.6. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule “Mine Maksma.”
3.7. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, Saaja ja Maksja andmete õigsust.
3.8. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule “Esita tellimus,” suunatakse Klient tema poolt valitud makseviisi sooritamiseks.
3.9.1. Pangalingiga tasumisel suunatakse Klient automaatselt sooritama makse vastavalt Kliendi poolt valitud pangalingi.
Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:
Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank.
Kaardimaksed: Visa/MasterCard.
Maksude vastuvõtmise valuuta on EURO

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Pangalingi Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3.9. 2. Ettemaksuarvega tasumisel saadetakse Kliendi e-posti aadressile ettemaksuarve.
Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tasunud vähemalt 50% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast Veebipoe arvelduskontole. Tellimus postitatakse, kui Veebipoe arvelduskontole on laekunud 100% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast.
Ettemaksuarvel on märgitud Veebipoe panga andmed.

4. Tellitud kauba eest tasumine pangaülekandega
4.1. Ettemaksuarve alusel pangaülekandega.
4.2. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mis on aluseks kauba eest tasumisel.
4.3. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta tellimused@dolores.ee.
4.4. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud Veebipoe andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada.
4.5. Juhul, kui Klient soovib pikemat maksetähtaega, tuleb tasuda 6.40 EURO ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast ning makse sooritamisel märkida “Lisainfosse” kuupäev, millal soovitakse ülejäänud summa tasuda. Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele, kui Klient tellimusest loobub.
4.6. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Veebipood seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1.Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
5.2. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti
5.3. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8., 3.9.1, 3.9.2 ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.
5.4. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel:
5.4.1. Omniva pakiautomaat, SmartPOST pakiautomaat.
5.5. Veebipood jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.
5.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Veebipood, Omniva ja SmaerPOST ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7. Sihtkoha muutumise korral palub Veebipood Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.
5.8. Kui saadetis on Veebipoe poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.
5.9. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.
5.9.1. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Veebipoel on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 2 kalendripäeva või Kliendi poolt soovitud maksetähtaja jooksul.
6.2. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, teatades sellest Veebipoe e-postile tellimused@dolores.ee vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaksuna tasutud summast 10 eurot kliendile ei tagastata. Ülejäänud ettemaksuna tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 30 tööpäeva jooksul peale avalduse edastamist.
6.3. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Veebipoe poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile tellimused@dolores.ee.
6.4. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
6.5.Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
6.6. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub Veebipood ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub ostja.
6.7. Veebipood kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.
6.8. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Veebipoe-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Veebipoel õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).
7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile tellimused@dolores.eejärgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; Veebipoele esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.
7.4. Veebipood ei vastuta:
7.4.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest
7.4.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Veebipood vastutab Kliendi ees Veebipoe poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab Veebipoe ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4 Veebipood ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5 Veebipood ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Veebipoest mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6 Veebipood ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

9. Muud tingimused
9.1. Veebipood kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2. Veebipood jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Veebipoe uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Veebipoe andmebaasist.
9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Veebipood Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Vebipoel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

10. Lõppsätted
10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Veebipoe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

x

08. kuni 15. veebruar 2021

Sõbrapäeva pakkumine!

Super loosimine, üllatusauhinnad, soodustused ja tasuta tarnimine!

Ostukorv Kas on kupong ?
Oled 49,00 kaugusel tasuta tarnest.